УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯVII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. РАЗНИ

Чл. 43. Сдружението има право на знаме, печат, емблема, значка, почетни знаци, членска книжка, награди, отличия и други символи, които се утвърждават от Управителния съвет.

Чл. 44. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 45. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”, състояло се в гр. София на 22.03.2012 г.