УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯII. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ОСНОВАНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 6. Целите на Сдружението са да:

 1. Развива, обогатява и популяризира културно-историческото наследство на българските родове от Македония.
 2. Съдейства за сближаване на гражданите от Република България, Република Македония и Република Гърция с едни и същи родови корени. Подпомага превъзмогване на различията, свързани с тълкуването на културно-историческото наследство и минало.
 3. Поставя проблемите на потомците на българските родове от Македония пред български държавни институции и международни организации и действа за тяхното решаване; поддържа връзки с видни общественици, с партии, движения и държавни органи в Република България и чужбина. Работи за защита на правата им извън страната и им оказва подкрепа за съхраняване културното наследство.


СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. Средствата за постигане целите на Сдружението са:

 1. Организиране и развиване на обществена, патриотична, културно-просветна и художествено-творческа дейност.
 2. Провеждане на родови, землячески срещи и културно-просветни прояви, свързани с целите на Сдружението.
 3. Организиране на събори, чествания на исторически дати и събития, свързани с целите на Сдружението.
 4. Подпомагане на издирването на исторически извори и факти за отделните български родове от Македония.
 5. Съхраняване, възстановяване, изграждане и откриване на паметници, паметни плочи и други паметни знаци, свързани с целите на Сдружението.
 6. Провеждане на екскурзии, излети, походи по родните места и до други забележителни обекти, свързани с целите на Сдружението.
 7. Издаване на научни и научно-популярни печатни (книги, брошури, сборници, списания), електронни и други издания; създаване на филми и други мултимедийни продукти, свързани с целите на Сдружението.
 8. Извършване на самостоятелна и в сътрудничество с други сродни органи­зации събирателска дейност на исторически, мемоарни и архивни материали, свързани с целите на Сдружението;
 9. Осигуряване на записването, съхраняването и популяризирането на фолклорното богатство.


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 8. (1) Сдружението извършва общественополезна дейност.

(2) Допълнителна стопанска дейност на Сдружението е: издателска и търговска дейност с печатни произведения; импресарска дейност и развлекателни прояви; организиране и осъществяване на екскурзии и друга туристическа дейност; производство на сувенири; стопанска дейност в обслужващата сфера; инвестиране, проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на паметници, музеи, сгради; дейност в защита на човешките права; дейност в защита на детето; Интернет дейност и друга дейност, свързана с предмета на основната дейност на Сдружението и необходима за постигане на определените в Устава цели.

(3) Сдружението може да извършва посочената допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приход за постигане на определените в този устав цели.


РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 9. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите му възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.