УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 33. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 34. (1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) Освен това годишният доклад трябва да съдържа данни относно:

  1. осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
  2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
  3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
  4. финансовия резултат.


НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ

Чл. 35. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.


ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 37. Съгласно с разпоредбите Закона за счетоводството Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


ДИВИДЕНТИ

Чл. 38. Сдружението не разпределя печалба.


КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 39. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, както и наименованието, седалището и адреса на управление на членовете – юридически лица.