УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯIV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20. (1) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.


КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава Председател, който представлява Дружеството пред трети лица, Заместник-председател, трима секретари – по организационни, по комуникационни и по финансови въпроси, и останалите членове на Управителния съвет;
 4. приема членовете на Сдружението;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера па членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. избира Почетен председател.
 14. взема и други решения от неговата компетентност.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с този Устав.

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание, може да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.


КВОРУМ

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


ГЛАСУВАНЕ

Чл. 24. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.


МНОЗИНСТВО

Чл. 25. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


ПРОТОКОЛ

Чл. 26. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 27. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 7 (седем) члена, които са членове на Сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 28. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.


КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 29. (1) Решения може да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 30. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 31. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 32. (1) Управителният съвет възлага управлението на Сдружението на Председателя на съвета. Председателят на управителния съвет е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението;
 4. представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

(4) Едно лице не може да бъде избирано за Председател на съвета повече от два последователни мандата.