УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯVI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. (1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Сдружението може да се влива в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, да се слива с такова лице, да се отделя и разделя.

(3) След отделяне или разделяне Сдружението отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.

(3) Членовете на Сдружението, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на Сдружението, което се е разделило – членове на новообразуваните юридически лица с нестопанска цел, по техен избор.

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание;
  2. при обявяването му в несъстоятелност;
  3. с решение на компетентния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 42. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Управителният съвет назначава за ликвидатор на Сдружението Председателя на управителния съвет или друго лице. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

  1. учредителите и настоящите и бившите членове;
  2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
  3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
  4. съпрузите на лицата по т. 1–3;
  5. роднините на лицата по т. 1–3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  6. юридическите лица, в които лицата по т. 1–5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(5) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на Сдружение със същата или близка нестопанска цел.

(6) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.