УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕTE ОТ МАКЕДОНИЯ”,
гр. СОФИЯIII. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

(2) В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, независимо от политическите им възгледи, религиозните им убеждения и етническа принадлежност при пълна доброволност и равноправие.


ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. Всеки член на Сдружението има право:

 1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в този Устав.

Чл. 10. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да внася ежемесечно членския си внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.


ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 12. (1) Кандидатът за член подава писмена молба по образец, с която заявява, че приема Устава на Дружеството, придружена от препоръка на един настоящ член, до Председателя на Управителния съвет, който е длъжен да включи въпроса за приемането му на първото Заседание на Управителния съвет на Сдружението.

(2) Управителният съвет включва въпроса за приемане на кандидата за член на следващото Общо събрание на Сдружението, освен ако му е възложено с решение на Общото събрание да приема членове по собствено усмотрение.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;
 5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Чл. 14. Със заявление до Сдружението членовете могат да прекъснат членството си за срок до три години.


ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 15. Размерът и сроковете за заплащане на членския внос се определят от Общото събрание.

Чл. 16. (1) Членовете на Сдружението, които не са заплатили дължимия от тях членски внос в определения по реда на този Устав размер и срок, прекратяват членството си в Сдружението. Те могат да го възстановят по реда на ал. 2.

(2) Членовете на Сдружението, които не са подновили членството си по уважителни причини, могат да сторят това не по-късно от три месеца от изтичане на причината при представяне на официален документ за удостоверяването й.


ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 17. (1) За нарушаване на Устава и неизпълнение на решенията на управителните органи, за действия, насочени срещу интересите на Сдружението за нарушаване на традиционно установените правила по етика на членовете на организацията, Управителният съвет налага следните наказания:

 • а) мъмрене;
 • б) порицание;
 • в) отзоваване от състава на ръководните органи;
 • г) предупреждение за изключване;
 • д) прекъсване на членството от една до пет години;
 • е) изключване.

(2) Наказанието подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Общото събрание;

(3) Общото събрание може да потвърди, да измени или да отмени обжалваното решение на УС.

(4) Решението на Общото събрание е окончателно и влиза в сила от деня на заседанието, на което е взето.

(5) Решенията за налагане на наказания влизат в сила след изтичане на срока за обжалване. В изпълнение са привеждат и влезлите в сила решения.