СЪБИТИЯНАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

МОИТЕ РОДОВИ КОРЕНИ ОТ МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКА ТРАКИЯ

Националният ученически конкурс за документален разказ, интервю или есе на тема „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“ е за родовата памет на българите от Македония и Одринска Тракия.  Конкурсът се провежда от Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Регламентът на конкурса е изпратен от Министерството на образованието и науката до началниците на регионалните управления на образованието за информиране на всички училища.

 

В конкурса за писмен текст могат да участват всички ученици от страната, разпределени в две възрастови групи: първа:  V – VIII клас;         втора: IX – XII клас

 

Краен срок на изпращане на текстовете:               до 31 март  2022 г.

по имейл на ел. адресиcontacts@sberem.org или moiterodovikoreni@gmail.com

или по пощата на адрес:

Българско сдружение на родовете от Македония, за конкурса, ул. „Пиротска“ №5, София 1000.

Писмените текстове трябва да са набрани на компютър и да се представят в електронен вариант, или на хартиен носител, като обемът на основния текст (без приложенията) е от 3 до 10 страници /шрифт Times New Roman, 12 пункта, общо от 4000 до 20 000 знака /

 

Указания за писмените текстове (документален разказ, интервю или есе):

От учениците с роднини и близки от Македония или Одринска Тракия се очаква да представят кратко проучване на своята родова история или съдбата на отделни личност/и, свързани с тези краища. За целта се предполага, че те трябва да проведат разговори-интервюта със своите роднини и близки (родители, баби и дядовци, лели и чичовци и по-далечни възрастни роднини и близки). Сведенията от тези разговори биха могли да бъдат допълнени с информация от книги, статии и други публикации; от проучвания в музеи, в частни и обществени архиви.

Учениците, които нямат произход от Македония и Одринска Тракия, могат също да участват в конкурса, като проучат и представят в съчинение рода на семейни приятели, познати и съученици с такъв произход.           

Писменият текст се очаква да включва кратка информация за съответното селище (селища) в Македония или Одринска Тракия; откъдето са корените на рода; сведения за личности от рода, за бита и поминъка; по-характерни случки и събития, включително свързани с училищното образование или революционното дело; дата и причини за преселването в България, ако има такова; място (места) на заселване в  България и стопанска и обществена адаптация; поддържане или не на връзки с първоначалното селище в Македония или Одринска Тракия; има ли отстанали роднини в Македония или Одринска Тракия.

Към писмените текстове като приложение би могла да се включи схема на родословно дърво, фотографии на личности, селища и родови събития, спомени на роднини и други материали, а също и рисунки от  учениците по споменатите теми.

           

Кои територии включват Македония и Одринска Тракия:

            Македония и Одринска Тракия са области в състава на Османската империя до Балканските войни от 1912-1913 г., населени тогава със значително българско население,  и днес включват териториите на Република Северна Македония, части от Гърция и Турция, а в България – цяла Благоевградска област, също Смолянска и Кърджалийска област с изключение на някои северни селища, и най-южните части от Хасковска и Бургаска област.

 

Критерии за оценяване на писмените текстове (документален разказ, есе или интервю):

 

 конкретност, документалност с ясно и точно излагане на историята на рода и неговите географски местоположения;

 обхват и достоверност на ползвани източници (разговори-интервюта  с по-възрастни роднини, сведения от исторически книги, статии и други публикации; архивни източници);

 личностна позиция;

– оригиналност и творчески подход към темата;

 критичност и аналитичност на изложението;

 езикова и стилистична култура.

 

Награди:

Първа награда – грамота и 100 лв,; втора награда – грамота и 80 лв; трета награда – грамота и 60 лв.  Ще бъдат раздадени и много специални награди!

Наградите са на една и съща стойност за всяка възрастова група.

Наградените и част от номинираните за награда текстове с техни приложения могат да бъдат публикувани безвъзмездно от организаторите в подходяща форма.

 

За допълнителна информация: 

Имейл: moiterodovikoreni@gmail.com

тел.: 0888 541580 (г-н Димитър Христов), 0898 587223 (доц. Н. Кайчев)Публикувано на: 10.01.2022 г.
НОВИ КНИГИ